3.000 Έλληνες Αξιόπιστοι Νόμιμοι Τεχνικοί - 73 Ειδικότητες 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα από το 1992 - Φτάνουμε Αμέσως Πάντα και σας Φτιάχνουμε τα Πάντα - Για να γνωρίζετε ποιόν Τεχνικό Βάζετε στο Σπίτι και την Επιχείρησή σας

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

O ιστότοπος «181920.gr», ο οποίος παρέχει άμεση πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού χαρακτήρα, δημιουργήθηκε και τίθεται σε λειτουργία από την επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας «info@181920.gr» και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης το τηλέφωνο 181920.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού ιστότοπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους ή με κάποιο ή κάποιους εξ αυτών, οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση ή αγορά των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όροι χρήσης

Η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού ιστότοπου κατά την κρίση της, ενημερώνοντας τους καταναλωτές για τις τυχόν τροποποιήσεις μέσω του παρόντος ιστότοπου. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού ιστότοπου καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους όρους και προϋποθέσεις παροχής αυτών. Η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ», στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που προδήλως έλαβαν χώρα εκ σφάλματος ή παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » στο πλαίσιο των συναλλαγών της από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση εντολών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που εκτίθενται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη . Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται, στο συνολικό τίμημα τους, στον τρόπο και τους όρους και προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης και στην ταυτότητα και τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού ιστότοπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή και τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ιδίας ή και των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό ιστότοπο για: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο δύναται να οδηγούν σε σελίδες της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » ή και σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων , επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ», η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Επίσης δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ηλεκτρονικό της ιστότοπο μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του η δε επίσκεψη σε αυτούς δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική τιμών

Η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. O πελάτης ενημερώνεται μέσω του ιστότοπου για το συνολικό κόστος της υπηρεσίας, ή του προϊόντος περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των τυχόν εξόδων της παροχής και κάθε άλλης πρόσθετη δαπάνης. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να πληρώσει επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες για τις οποίες δεν είχε στη διάθεσή του σχετική ενημέρωση πριν την πραγματοποίηση κάθε παραγγελίας.

Τρόποι Πληρωμής

Με Μετρητά

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τους εξής τρόπους με μετρητά ως εξής:

Μέσω Πιστωτικής κάρτας

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως αναγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η επιχείρηση « ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » .

Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ ή με χρέωση ατόκων δόσεων, από 3 έως και 6 , αναλόγως ποσού με τις πιστωτικές κάρτες τύπου Visa, Mastercard κτλ.. Κατά την πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, ο καταναλωτής δεν υφίσταται καμία επιβάρυνση εκ μέρους της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» με επιπλέον κόστος λόγω της χρήσης της κάρτας.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» που συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Με αντικαταβολή

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, τεχνικό ή άλλο εκπρόσωπο της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ » κατά την εκτέλεση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας.. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά

Με κατάθεση σε συνεργαζόμενη Τράπεζα

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με κατάθεση του συνολικού ποσού προς τις συνεργαζόμενες με την επιχείρηση τράπεζες.

Πολιτική Απορρήτου

H ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού ιστότοπου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους.

Αναγνώριση Πελάτη:

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών:

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρίας. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή από συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρεία.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ασφάλεια συναλλαγών παρέχεται από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ η οποία σας προσφέρει προς χρήση ένα site (e-shop) το οποίο περνά αυστηρούς καθημερινούς ελέγχους ασφάλειας των δικτύων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η διαδικασία ασφάλειας προβλέπει έξι διαδοχικές διαδικασίες . Οι πρώτες τρείς αποτελούνται από τη δυναμική ανίχνευση των ports (Dynamic Port Scanning), τον έλεγχο ασφαλείας σε επίπεδο port (Port-level Network Services Vulnerability Testing), και τον έλεγχο ασφάλειας της web εφαρμογής (Web Application Vulnerability Testing).

Η τέταρτη & η πέμπτη διαδικασία είναι οι ενημερώσεις που στέλνονται άμεσα μόλις εντοπιστούν προβλήματα ασφάλειας καθώς και η διαχείριση επανόρθωσης αυτών των προβλημάτων(έκτη διαδικασία).

Αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών είναι να έχουμε έναν δυναμικά ασφαλή και πιστοποιημένο δικτυακό τόπο.